Den tysta kommunikationen : Flerspråkighet och minoritetsspråk i förskolans visuella miljö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Denna studie syftar till att skapa ytterligare kunskap om hur flerspråkighet och minoritetsspråk gestaltas och blir synliggjort i förskolans visuella miljö. Undersökningen har genomförts på en förskola med den sociokulturella teorin som utgångspunkt för barnens flerspråkiga utveckling. Studiens metodval utgörs av en visuell etnografi genom fotografier av förskolans visuella miljö. Totalt framställdes 29 fotografier av förskolans utformning och dessa analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Detta medförde att fotografierna numrerades och kategoriseras utifrån tecken på flerspråkighet och minoritetsspråk i förskolan. Studien påvisar att forskningsområdet gällande flerspråkighet och minoritetsspråk i förskolans visuella miljö tenderar att glömmas bort trots befintliga lagar och styrdokument inom ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)