Handel med underskottsföretag. En undersökning om hur reglerna som begränsar rätten att göra underskottsavdrag motiveras och vad regeringens proposition 2009/10:47 kan komma att innebära för den marknad där underskottsföretag köps och säljs

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Karolin Ekström; [2010-08-12]

Nyckelord: Skatterätt;

Sammanfattning: Syftet med föreliggande uppsats är att försöka skapa en förståelse för de regler som begränsar rätten att göra underskottsavdrag. Denna uppsats har begränsats till att behandla beloppsspärren och den föreslagna lagändring som regeringen presenterade i proposition 2009/10:47. De frågor som föreliggande uppsats avser att besvara är: • Varför finns det regler som begränsar underskottsavdragsrätten? • Vad innebär en eventuell lagändring för handel med underskottsföretag? • Är den föreslagna lagändringen önskvärd i det svenska skattesystemet? Ett kapitel i uppsatsen behandlar handel med underskottsföretag där frågor som, varför det finns en marknad för handel med underskottsföretag och hur handel kan gå till i praktiken, besvaras. Vidare presenteras regeringens lagförslag vad gäller ändringar i beloppsspärren samt införandet av en ny paragraf i 40 kap. IL. Även den kritik som riktats mot förslaget framställs. I uppsatsens avslutande diskussion fastslås bland annat att en lagändring skulle medföra att regelverket blir mer svårtolkat än vad det är idag. Det konstateras även att det är anmärkningsvärt att lagförslaget inte har föregåtts av en regelrätt konsekvensutredning. Förhoppningen är att en utredning över reglerna som begränsar rätten att göra underskottsavdrag kommer att tillsättas inom en snar framtid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)