Samarbete mellan kommunal översiktsplanering och regional utvecklingsstrategi

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

Sammanfattning: Kommunernas översiktsplaner ska enligt gällande lag (SFS 2007:713) samordnas med det regional tillväxtarbetet. Samtidigt förekommer det idag stora svårigheter kring att skapa en koppling mellan den kommunala och regional nivån. Syftet med studien är att granska hur Region Örebro län och Region Jönköping län samt kommuner inom regionerna valt att utveckla ett samarbete mellan den regionala och kommunala nivån. Målet med studien är att skapa kunskap som utvecklar förutsättningar för ett samarbete mellan kommunala översiktsplaner och den regionala utvecklingsstrategin. Studiens metoder grundas i kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tjänstepersoner inom de valde regionerna och kommunerna. Parallelt har även analyser av dokument genomförs för att skapa ett generellt perspektiv. Region Örebro län och Region Jönköping län innehar ett pågående arbete av strukturbilder för regionen där målet är att skapa en starkare koppling mellan och gentemot kommuner. Resultatet visar att respektive aktör har ett behov av en mer samordnad regional planering där de främsta metoderna för samordning anses vara dialog och mötesplatser. I varierande grad förekommer det idag samarbete inom olika behovsområden som exempelvis turism, utbildning och kommunikationer. Resultatet visar även att samarbetet mellan kommuner och region är av betydelse för att exempelvis kunna möta särskilda samhällsutmaningar som ett lågt befolkningsantal. Förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete anses ha skapat en medvetenhet om samarbete mellan kommuner och regioner. Dock upplevs kunskapen kring hur samarbetet ska ske rent praktiskt saknas inom kommuner och regioner vilket leder till svårigheter. Den bristande kunskapen gällande hur samarbetet ska utföras rent praktiskt och hur arbetsprocessen skall generera i handlingskraft innebär ett hinder för aktörerna. Det finns en vilja och ett uttalat behov av ökat samarbete men det saknas idag såväl arbetsmetoder och mälsättningar för detta samarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)