Yrkeshögskolan

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att belysa det sätt som direktiv och idéer tolkas och förståsav de som verkar inom yrkeshögskolan samt att visa på möjliga alternativauppfattningar. Studiens teoretiska ramverk är tredelat och består av nyinstitutionell teori,Weicks teori om meningsskapande samt Stars och Greismers teori omgränsobjekt. Metoden utgår, precis som det teoretiska ramverket, ifrån en triangulering.Metodinsamlingen har utgjorts av semistrukturerade intervjuer,dokumentanalyser och gruppintervjuer. Resultatet visar att kursplaner i stor utsträckning särkopplas ifrån de praktiska verksamheterna. Dokumenten tolkas och förstås på basis av kringliggandeinstitutioner och tidigare erfarenheter från skolvärlden, såväl som från yrkeslivet. Vidare visar resultatet att det sätt som yrkeshögskoleutbildningarnaorganiseras medför att det finns få möjligheter till gemensamt meningsskapandei relation till styrdokumenten. Slutligen konstateras att stora delar avkursplanerna, för att få avsedd verkan i de grupper som begagnar sig av dem,måste förstås och tolkas på ett likartat sätt av samtliga intressenter. Det finns ettstort behov av mer och tydligare information från Myndigheten för yrkeshögskolan i relation till kursplanernas syfte och uppbyggnad specifiktrelaterat till yrkeshögskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)