En vetenskaplig essä om samverkan mellan klasslärare och fritidshemslärare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Syftet med att skriva denna vetenskapliga essä var att få en djupare förståelse för samverkan mellan klasslärare och fritidshemslärare. Detta är en viktig fråga att utforska då fritidshemmet fick ett nytt kapitel i läroplanen. Undervisningen i fritidshemmet skall komplettera skolan och även utifrån varje elevs enskilda behov, ge en meningsfull fritid samt lärande. Dessa dilemman utgår från vår erfarenhet inom yrket. Idag sker samverkan mellan parterna i huvudsak utifrån klasslärarens behov vilket är ett vanligt inslag i det dagliga arbetet. I denna essä beskrivs situationer där samverkan mellan klasslärare och fritidshemslärare brister. Detta eftersom arbetsbeskrivningen samt uppfattningen av arbetet är bristfällig i sin utformning. Vi har i denna undersökning valt att använda hermeneutik och även praktisk kunskapsteori. Hermeneutik kan beskrivas som en tolkningslära och är en vetenskaplig inriktning som användes som ett verktyg för förståelse tillsammans med praktiska kunskaper och erfarenheter. I denna essä utforskar vi hur fritidhemslärare kan förstå vilka förutsättningar som existerar för att nå en godtagbar samverkan mellan klasslärare och fritidshemslärare. Dessa reflektioner är också av stor betydelse där våra dilemman har setts utifrån flera perspektiv, olika forskares beskrivningar om samverkan samt de frågeställningar denna essä grundar sig i. Resultatet är en större förståelse för klasslärarnas syn på fritidshemslärare och att ansvaret för samverkan inte bara kan vila på pedagogerna. Samverkansfrågan måste också diskuteras på högre nivå av rektorer, huvudman och även på politisk nivå. Vi anser att det är av stor vikt att belysa dessa frågor för att skapa en bättre samverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)