Insikten som förenar företagsledning och medarbetare : Mellanchefens hantering av motsättningar under lågkonjunktur

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Författare: Marie Lindkvist; Karolina Andersson; [2009]

Nyckelord: Ledarskap; mellanchef;

Sammanfattning:

Ekonomiska, sociala, kulturella och teknologiska omvärldsfaktorer påverkar organisationer i stor utsträckning och leder till att företag ständigt måste anpassa sig härefter för att vara konkurrenskraftiga. De påfrestningar företag ställs inför innebär märkbara effekter i arbetsrollen för en central aktör i företag, nämligen mellanchefen. Mellanchefens roll i en organisation kan beskrivas med en rad olika funktioner som till exempel att försäkra en smidig produktion och skapa en effektiv arbetsmiljö, men denne fungerar framförallt som en länk mellan företagsledning och medarbetare. Mellanchefen möter ofta meningsskiljaktigheter mellan företagsledningens och medarbetarnas intressen och till följd av sin position ska mellanchefen hantera dessa motsättningar.

För närvarande råder en lågkonjunktur som skapar oro i många företag och får konsekvenser i form av exempelvis omstruktureringar och nedskärningar. Denna situation sätter press på mellanchefen då dennes roll blir än mer komplex till följd av ökade arbetsuppgifter samtidigt som motsättningar kan bli svårare att hantera.

Studien fokuserar i huvudsak på mellanchefens hantering av motsättningar mellan företagsledning och medarbetare under lågkonjunktur, men syftar även till att öka förståelsen för mellanchefens roll och hur denna förändras under lågkonjunktur. Ytterligare ett syfte är att skapa en uppfattning om de motsättningar mellanchefen upplever under lågkonjunktur och hur de eventuellt förändrats jämfört med normala förhållanden.

För att ta oss an problem och syften har vi utgått från en kvalitativ ansats där sju mellanchefer i tre stora företag intervjuats. Samtliga företag tillhör verkstadsindustrin som drabbats hårt av lågkonjunkturen.

Uppsatsens urval och metod för datainsamling är teoretiskt styrd och det finns således ett deduktivt moment i studien. Vi har emellertid låtit det praktiska datainsamlandet påverka studiens utgång genom att inte ha en fixerad problemformulering samt vara öppen för en viss modifiering av teorin. Uppsatsens teoretiska referensram innefattar teorier som behandlar mellanchefens roll, grunden till motsättningar och mellanchefens konflikthantering, kris och krishantering samt intern kommunikation och transparens.

Studiens resultat visar att mellanchefens roll skiftar fokus mot antingen mer mjuka eller hårda värden under lågkonjunktur. Mellancheferna menar att motsättningar mellan företagsledning och medarbetare rör större frågor, men blir inte nödvändigtvis svårare att hantera. Det finns en medvetenhet bland medarbetarna som skapar acceptans och förståelse som underlättar mellanchefens hantering av motsättningar under lågkonjunktur. Vi ser vidare att mellanchefens hantering av motsättningar riktar sig främst mot medarbetarna och sker genom tre olika aspekter av kommunikation. Mellanchefens hantering av motsättningar under lågkonjunktur sammanfattas med begreppet ’insiktsfrämjande åtgärder’.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)