Digitaliseringens påverkan på bankers kreditbedömning av företag

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

Sammanfattning: Banklån är den vanligaste externa finansieringskällan för företag. När banken lånar ut kapital är säkerställning av återbetalning i fokus eftersom banken inte vill ta någon risk. För att säkerställa återbetalningsförmågan hos kunden genomförs en kreditbedömning. Effektiv kreditgivning beskrivs som utlåning av kapital till en kund som har förmåga att betala tillbaka lånet. För att bedöma om ett företag har återbetalningsförmåga samlar kreditgivaren in en mängd information. Det finns två olika typer av synsätt när det gäller kreditgivning, vid transaktionsorienterad kreditgivning fokuserar kreditgivare på hård information såsom finansiella rapporter och säkerheter. Vid relationsorienterad kreditgivning fokuserar kreditgivaren på mjuk information såsom ägaren och magkänsla. Det finns dock problem i att uppnå en effektiv kreditgivning på grund av den informationsasymmetri som finns mellan långivare och låntagare. Enligt tidigare forskning anses informationsasymmetrin kunna minskas med hjälp av den relationsorienterade kreditgivningen. Digitaliseringen som sker i dagens samhälle har och kommer påverka relationen mellan bank och kund. Digitalisering förväntas leda till att de personliga mötena mellan långivare och låntagare kommer bli färre, vilket även påverkar inhämtningen av den mjuka informationen. Det finns ett forskningsgap avseende hur relations- och transaktionsorienterad kreditgivning samt hur bankers kreditbedömningen i sin helhet påverkas av ökad digitalisering. En kvalitativ undersökning baserad på intervjuer med kreditgivare på olika banker har genomförts för att besvara studiens forskningsfråga: Hur påverkar den pågående digitaliseringen bankernas kreditbedömning och vilka konsekvenser innebär det för relations- och transaktionsorienterad kreditgivning? Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur bankernas kreditbedömning påverkas av ökad digitalisering inom banksektorn, med utgångspunkt i transaktions- och relationsorienterad kreditgivning. Studien syftar även till att utveckla en teoretisk modell av hur kreditbedömning av företag påverkas av digitalisering. Studien utgår från en deduktiv ansats med ett kvalitativt angreppssätt. Studiens primärdata har samlats in genom intervjuer med respondenter från Nordea, Handelsbanken, SEB, Swedbank och Sparbanken Skåne. Resultatet av studien visar att relationen mellan långivare och låntagare fortfarande är viktig. Digitalisering förväntas inte påverka mängden personliga möten i större utsträckning jämfört med idag. Kreditgivning till företag är mer komplex än kreditgivning till privatpersoner. Kreditgivning kommer därför inte gå att digitaliseras helt, den mänskliga faktorn kommer fortfarande behövas. Möjligheten att digitalisera vissa moment i kreditgivningsprocessen samt digitalisera små företagslån förväntas genomföras i framtiden. Studien har även resulterat i teoretiska och praktiska implikationer. Studien har bidragit till tidigare forskning kring kreditgivning genom att förklara hur digitaliseringen påverkar relations- och transaktionsorienterad kreditgivning samt hur bankers kreditbedömning påverkas av digitalisering. Studien har även praktisk relevans för bankerna genom att studien gett kunskap om hur digitaliseringen påverkar kreditbedömningen vilket kan tas i beaktning vid vidareutveckling av digitala system.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)