Mäns delaktighet och erfarenhet av när partnern genomgår abort : En enkätstudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Märta Larsson; Hilda Ohlsson; [2023]

Nyckelord: Abort; barnmorska; delaktighet; erfarenhet; män;

Sammanfattning: Bakgrund: Mäns delaktighet och erfarenheter vid en abort är relativt okänt. Få studier har undersökt männens perspektiv när partnern genomgår en abort, men samtliga finner att abort kan vara komplext och kan påverka partnern känslomässigt. Syfte: Studiens syfte var att beskriva mäns delaktighet och erfarenhet av när partnern genomgår abort. Metod: En kvantitativ ansats med tvärsnittsdesign valdes, där data samlades in med hjälp av en webbaserad enkät som bestod av 38 frågor. Urvalet skedde genom bekvämlighetsurval. Det totala antalet studiedeltagare blev 299 män. Resultatet analyserades med deskriptiv och analytisk statistik. Resultat: Totalt rekryterades 319 män. Resultatet visade att hälften av männen ansåg sig vara mycket delaktiga under beslutsfattandet samt under och efter aborten. Männens psykiska välbefinnande försämrades signifikant efter aborten jämfört med innan. Majoriteten av männen blev aldrig erbjudna abortrådgivningssamtal av vårdgivaren. Resultatet visade även att hälften av deltagarna ansåg sig ha fått bra information av vården om hur aborten skulle gå till. Slutsats: Det bör uppmärksammas mer kring vilka förutsättningar och möjligheter som finns för att öka mäns delaktighet, kunskap och engagemang vid en abort. Vårdgivaren behöver även bli bättre på att uppmärksamma mäns vårdbehov vid abort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)