Var är jag, vart ska jag och hur når jag dit? En deskriptiv studie om att införa formativ bedömning i undervisningen på sfi.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Carina Haglind Ahnstedt; [2018-02-08]

Nyckelord: formativ bedömning; sfi; bedömning för lärande;

Sammanfattning: Jag har studerat hur en skola arbetar med att införa och utveckla formativa arbetssätti undervisningen i svenska för invandrare (sfi). På skolan studerar runt tusen vuxnasfi-elever och cirka 30 sfi-lärare undervisar i svenska som andraspråk.Jag har djupintervjuat rektor och två lärare, observerat sammanlagt sju lektionersamt varit med vid två avstämningar för samtliga sfi-lärare. Mitt syfte är att se vadformativ bedömning innebär för mina informanter – rektor och två lärare – samt hurde arbetar med att införa formativ bedömning i klassrummet.Min studie visar att såväl intervjuade lärare som rektor har en god och fördjupadförståelse för vad formativ bedömning innebär. De har också lyckats realisera denformativa bedömningen väl under sina lektioner, även om det finns områden somskulle kunna fördjupas ännu mer, exempelvis hur man som lärare ger feedback på ettsätt som tydligt leder till vidare lärande.Samtliga tre informanter ser formativt arbetssätt som en självklarhet inomspråkundervisningen och som ett förhållningssätt som är här för att stanna.Deras val att arbeta med kollegialt lärande stämmer väl överens med den tidigareforskning som finns. Med bakgrund i den skulle jag gärna se en utökad diskussion iarbetslagen om vad ett formativt arbetssätt innebär och hur det realiseras i praktiken.Den kritik som finns om formativ bedömning handlar ofta om att forskare hardragit slutsatser utan att ta tillräcklig hänsyn till kontextuella faktorer som ämne,miljö eller ålder. Den forskning som finns idag utgår nästan uteslutande från eleverinom grundskolan och har ofta ett fokus på matematik och naturvetenskap. Därförvore det intressant för vidare forskning att studera formativ bedömning för vuxnaelever inom sfi samt att också ytterligare belysa språkets roll för att använda ochutsättas för formativa arbetsmetoder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)