Att leda på distans. En kvalitativ studie om distansledarskap utifrån chefer och medarbetares perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Distansarbete är en allmänt växande trend i organisationsvärlden och den rådande pandemin har gjort det till en angelägenhet för företagen i Sverige. En nyckelfaktor för organisatorisk framgång är ledarskap, vilket påvisar vikten av fungerande ledarskap även på distans. Ledarskap är ett komplext begrepp som består av faktorerna ledare, efterföljare och kontext. När kontexten förändras behöver också ledarskapet anpassas för att möta förändrade förutsättningar. Således är syftet med denna kvalitativa studie att undersöka och analysera ledarskap på distans, med utgångspunkt i chefer och medarbetares uppfattning. För att uppnå målet med studien fokuseras undersökningen utifrån fyra forskningsfrågor kopplade till ledarskapets förändring vid distansarbete. Den teoretiska referensramen kretsar kring fyra områden, vilka är ledarskapsbegreppets innebörd, kommunikationsmedel, social interaktion och prestation. Det material som studien baseras på är insamlat genom kvalitativa intervjuer från ett företag. Totalt intervjuades 15 personer, med befattning avdelningschef eller medarbetare. Den empiriska insamlingen skildrar hur ledarskap utövas på distans i verkligheten och visar vilka utmaningar ledarskapet har anpassats utifrån. Genom att belysa både medarbetare och chefers perspektiv, skildras distansledarskap på ett nyanserat sätt och möjliggör för att eventuella likheter och skillnader konkretiseras. Vidare visar analysen att distansledarskap skiljer sig från det ledarskap som utövas på ett kontor, främst gällande behovet och användningen av verktyg för kommunikation och individanpassning samt ledarskapets effektivitet. Slutsatsen är att kontinuerlig anpassning av ledarskap bör ske och detta utifrån situationens och individers unika förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)