"Att se är att tro på den andre" : En studie om hur idrottslärare arbetar för att motivera elever till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Sammanfattning:

Orden motivation och motivationsarbete är två ord som hör hemma i skolans värld men även utanför skolans väggar. De är i synnerhet viktiga inom ämnet idrott och hälsa, då många elever inte deltar i idrottsundervisningen. Det är lättare att prata om motivation än att utföra det praktiskt. Elevers attityd till ämnet är det som är grunden till deras deltagande i idrottsundervisningen. Det är även den inställningen som är avgörande för om elever fortsätter med fysisk aktivitet efter avlutad skolgång. I mitt examensarbete kommer man att kunna läsa om hur idrottslärare motiverar sina elever till att delta i idrottsundervisningen samt hur de motiverar dem till att fortsätta med fysisk aktivitet efter avslutad skolgång. Mitt syfte är också att lärare och lärarstuderande kan få ta del av dessa kunskaper och tankar kring undervisningsmetoder. Reflektion och diskussion är viktigt för utvecklingen av den egna lärarollen. Att läraren utvecklas som person och i sin ledarroll har dessutom betydelse för våra elevers utveckling.

Jag använde mig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Jag intervjuade sex idrottslärare som är verksamma på gymnasiet. Respondenterna var tre män och tre kvinnor i olika åldrar och med olika antal år inom läraryrket. Resultatet visade att idrottslärare har en stor betydelse för elevernas motivation och inställning till idrottsämnet och fysisk aktivitet. Samtal, kontakt, relationer, tillit och självkänsla är faktorer som påverkar elevernas motivation samt inställning till idrottsämnet, undervisningen och fortsatt intresse efter avslutad skolgång. Det är viktigt med en varierad undervisning med olika aktiviteter och övningar. Dessa skall dessutom ha många olika alternativ och nivåer så att alla elever får möjlighet att uppleva framgång. På det sättet kan alla finna någon aktivitet som passar för just dem. I motivationsarbetet är det också viktigt att använda sig av beröm, feedback, entusiasm och uppmuntran då det gör att motivationen tilltar. Motivationen kan ökas ytterligare då eleverna får möjlighet att sätta sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Detta leder till att eleverna får en bättre helhet, ett samband, mellan fysisk aktivitet och hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)