Från monopol till konkurrens : En analys av den svenska apoteksmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

Sammanfattning:

Syftet med vår uppsats är att diskutera hur avregleringen av monopolet kommer att påverka den svenska apoteksmarknaden ur ett konkurrensperspektiv. Framtida aktörer på den receptbelagda respektive receptfria marknaden kommer att analyseras. Vår uppsats avser även att studera hur Apoteket AB kommer att agera för att behålla sin starka ställning på marknaden. Vi kommer slutligen att betrakta avregleringens effekter genom att närmare studera faktorerna; tillgänglighet, pris och service.

Vi har använt oss av den kvalitativa forskningsmetoden. Genom semistrukturerade telefonintervjuer har värdefull information samlats in från våra respondenter. Arbetet har präglats av det abduktiva angreppssättet då vi sammanlänkat vår teoretiska och empiriska del genom ständig pendling mellan teori och empiri.

Vad gäller receptbelagda läkemedel är en utveckling likt Norges apoteksmarknad trolig att vänta. Förutom Apoteket AB ser vi tydliga indikationer på att marknaden kommer att domineras av de tre utländska kedjorna: Celesio, Alliance Boots och Phoenix/Tamro. Detta kommer att innebära omstruktureringar i distributionsledet och det är tänkbart att grossistföretagens funktion inom en snar framtid kommer att försvinna. Istället kommer troligen vertikala integrationer mellan företagen uppkomma. Då vi ser möjlighet att marknaden utvecklas från ett monopol till en oligopolmarknad kommer priserna på receptbelagda läkemedel med hög sannolikhet inte att sjunka. Dagligvaruhandeln har visat stort intresse för att sälja receptfria läkemedel. Då de inte får ge rådgivning i samband med inköpen av läkemedel kommer deras starkaste konkurrensmedel att bli priset och tillgängligheten. Ett lägre pris på dessa preparat är därmed att vänta på dessa läkemedel. Vi tror även att en produktutvidgning samt uppkomsten av bitjänster kring kärntjänsten är att vänta på apoteken. Då vi ser potentiella aktörer på marknaden har vi goda förhoppningar om att antalet apotek kommer att öka i samband med avregleringen. Detta kommer att leda till en ökad tillgänglighet i form av längre öppettider och ökad apotekstäthet. Apoteket AB bör satsa på att marknadsföra sitt starka varumärke i samband med avregleringen, men även att värna om sin kompetenta personal då bristen på farmacevter kan uppkomma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)