Kan man vara nöjd med sin prokrastinering? : En studie av aktiva prokrastinerares tillfredsställelse med sin studieprocess

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Denna studie undersökte aktiv prokrastinering och tillfredsställelse med studieprocess. Prokrastinering kan definieras som ett uppskjutande av arbetsuppgifter med negativa konsekvenser som följd. Till skillnad från traditionell prokrastinering är aktiv prokrastinering adaptiv till sin natur och förknippad med fördelaktiga personliga egenskaper och konsekvenser, vilket lett till att kritiker inte anser att det kan kallas för prokrastinering. Syftet med studien var att undersöka aktiva prokrastinerares tillfredsställelse med sin studieprocess i syfte att nyansera bilden av aktiv prokrastinering samt att utröna huruvida aktiv prokrastinering går att definiera som en form av prokrastinering. Data samlades in genom självskattningsformulär som delades ut till studenter på Linnéuniversitetet. Grupperna aktiva, passiva och ickeprokrastinerare jämfördes på variabeln tillfredsställelse med studieprocess och korrelationer gjordes. Signifikanta skillnader mellan alla grupper hittades, där ickeprokrastinerare var mest tillfredsställda, och passiva prokrastinerare minst tillfredsställda. Resultatet indikerar att aktiva prokrastinerare upplever negativa aspekter av sitt beteende, trots dess adaptiva natur. Självskattningsformuläret för aktiv prokrastinering utvärderas och implikationer av studien diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)