Avviker dagens fastighetspriser från vad vi kan förvänta oss?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Det har under en tid funnits en oro över att vi har en bostadsbubbla på den svenska fastighetsmarknaden. Vissa menar att priserna ligger både 20 och 40 procent över det förväntade värdet medans andra menar att det finns utrymme för ytterligare ökningar och att någon egentlig grund för en bubbla saknas. Uppsatsen har för avsikt att undersöka huruvida dagens verkliga fastighetspriser avviker från det förväntade. För att kunna besvara min fråga ägnar jag stor del av min uppsats till att skatta fram ett förväntat värde. Det genom att konstruera en ekonometrisk modell innehållande de variabler som jag enligt teorier jag hittar har en förklarande effekt på fastighetspriset. Fokus ligger på att använda tidigare forskning och kombinera den med mitt intresse för hur konsumenterna resonerar kring konsumtion för att försöka ta fram ett förväntat fastighetspris. Under uppsatsens gång tar jag beslutet att använda mig av två tidigare forskningsrapporter på ämnet som båda gett olika resultat och har olika sätt att mäta förändringarna. Det innebär att jag konstruerar två olika regressionsmodeller med samma variabler för att få fram ett förväntat pris. Varav en modell som visar skattningar i nivåform och en till som istället fokuserar på relativa förändringar. Dessa modeller jämförs sedan med respektive modell från de tidigare forskningsrapporterna för att kunna avgöra om någon av mina modeller ger en bättre förklaring av det förväntade priset än de som konstruerats tidigare. Efter genomförd regressionsanalys visar det sig att min modell med skattningar i nivåform har bäst förklaringsgrad. Det blir den jag använder för att ta fram ett förväntat pris för att i nästa steg besvara min frågeställning. Som svar finner jag en avvikelse med 5,6 % i dagens verkliga fastighetspris mot vad vi kan förvänta oss. Det är en svårtolkad avvikelse vilket betyder att marknaden är något övervärderad men att det inte är möjligt att dra slutsatsen om att vi befinner oss i en bubbla. Nyckelord: Fastighetsprisindex, Bostadsbubbla,ekonometrisk skattning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)