Dessa självklara betyg? En kvalitativ studie om fem lärares syn på betyg i den svenska skolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: I föreliggande uppsats har jag valt att undersöka hur fem lärare ser på betyg i den svenska skolan. Följande tre frågeställningar besvaras: Vad anser lärarna är betygets roll i skolan och hur motiveras betyg utifrån elevsynpunkt? Vad anser lärarna om det nya betygssystemet som infördes 2011? Ser lärarna några risker för elever och för undervisningen ifråga om betyg? Som teoretiskt ramverk används Max Webers handlingsidealtyper och C. Wright Mills motivvokabulär. Det som framkom i studien var att det inte fanns någon enhetlig syn på vad betygets roll är i skolan. När lärarna å andra sidan motiverade betygen ur elevsynpunkt valde de att lyfta fram betygen som en belöning och som ett redskap för att skapa rättvisa. Det kom emellertid fram en bild hos lärarna att betyg aldrig kan bli helt rättvisa. Detta kopplades till Webers mål- respektive värderationella handlingar. Utifrån Mills motivvokabulär tydliggjordes det att skolan beskrivs i en tävlingskontext. För den andra frågeställningen kom det fram att lärarna överlag var positiva till det nya betygssystemet. Främst ansåg man att tydligheten och precisionen hade ökat genom att man slutat använda sig av informella betygskategorier samt att det var enklare att ge ett ”rättvist” betyg. Även här kunde det kopplas till Webers värderationella- och traditionella handlingar. Den tredje frågeställningen tog sig an risker och negativa aspekter av betygen. Ur elevsynpunkt handlade det om att betyg gav en stress och press på eleverna och att det blev ett för stort fokus på själva betygen. För undervisningen såg man inga direkta risker med betyg, t.ex. att undervisningens innehåll går mot det som är lättbedömt för lärarna men som inte nödvändigtvis ger mest kunskap. Dessa resultat diskuteras sedan utifrån att vi idag lever i ett mer konkurrensinriktat och individualiserat samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)