To talk or actually take the walk: En kvantitativ studie om frikopplingsmönster bland styrelseledamöter

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Sammanfattning: Omvärldens krav och påtryckningar för förändring kan vara en svår utmaning för företag. Företagen måste frekvent reagera på politiska signaler, kritik och ny information. I vissa fall när omvärldens krav strider mot företagens interna effektivitetsbehov kan företagen påstå att de anpassar sig, fastän de inte gör det. Detta för att tillfredsställa sin omgivning och vinna legitimitet, men i själva verket frikoppla sig från omvärldens struktur för att bibehålla sin interna effektivitet. I de fall som företag använder frikoppling så är det ofta ett avsiktligt beslut som fattats av företagsledningen. Vidare menar forskare att en mer könsdiversifierad styrelse kan påverka företagens styrning på ett betydande sätt. Syftet med denna studie var att beskriva och analysera i vilken mån kvinnliga respektive manliga styrelseledamöter kan bidra till företags symboliska och substantiva handlingar. Frikoppling härstammar från institutionell teori som har legat som grund till vår studie. Studiens två beroende variabler, symboliska och substantiva handlingar, mättes med hjälp av upprättade policys och donationer. Studiens oberoende variabler, andelen kvinnor respektive andelen män i styrelsen, speglade hur stor andel av styrelsen som är kvinnor respektive män sett till det senaste räkenskapsåret. Studien tog även hänsyn till tre kontrollvariabler, företagens storlek, lönsamhet samt geografisk position. Vi använde en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Studiens urval baserades på 2185 av de största företagen i världen som arbetar med policys och/eller donationer. Resultatet visar att samtliga fyra hypoteser förkastas, trots två signifikanta samband mellan variablerna eftersom riktningarna visade sig vara andra än förväntat. Det ena signifikanta sambandet var att en högre andel kvinnor i styrelsen leder till färre substantiva handlingar. Det andra signifikanta sambandet var att en högre andel män i styrelsen leder till fler substantiva handlingar. Studien fann ingen signifikant koppling mellan styrelsens sammansättning och symboliska handlingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)