Användningen av Robotic Process Automation i kommunala förvaltningars beslutsstödsprocesser : En studie om vilka konsekvenser som kan uppstå genom användningen av RPA och påverkan på kommunala beslutsstödsprocesser för försörjningsstöd

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: Inom offentliga organisationer har det tidigare inte funnits en lag som tillåtit automatiserat beslutsstöd, det var först år 2018 som lagen förändrades. Tidigare forskning har fokuserat på automation inom privata näringslivet, vilket skapat en brist på forskning för offentliga organisationer. Efter lagförändringen har socialförvaltningar börjat automatisera beslutsunderlaget för försörjningsstöd i sina beslutsstödsprocesser. Automatiseringen sker genom användningen av mjukvarutekniken RPA (robotstyrd processautomation). RPA kan enbart hantera processer som är regelstyrda och strukturerade. Det tvingar socialförvaltningarna att definiera och strukturera upp sina beslutsstödsprocesser som tidigare utfördes manuellt av handläggarna. Det innefattar att konsekvenser uppstår och påverkar beslutsstödsprocessen, vilket leder fram till studiens frågeställning: Hur påverkas beslutsstödsprocessen i kommunala förvaltningar genom användningen av RPA? En kvalitativ metod har använts vid insamling av litteratur och empiri, för att kunna identifiera konsekvenserna och dess påverkan i beslutsstödsprocessen. De identifierade konsekvenserna som presenteras i studiens slutsats är uppdelade efter: Konsekvenser utifrån RPA och Konsekvenser utifrån handläggarna. Konsekvenserna som identifierats i studien har skiljt sig åt mellan de kommunala förvaltningarna, beroende på hur lagen har tolkats eller om RPA har börjat användas i kommunerna än.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)