En prestanda- och funktionsanalys av Hypervisors för molnbaserade datacenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: I dagens informationssamhälle pågår en växande trend av molnbaserade tjänster. Vid implementering av molnbaserade tjänster används metoden Virtualisering. Denna metod minskar behovet av antal fysiska datorsystem i ett datacenter. Vilket har en positiv miljöpåverkan eftersom energikonsumtionen minskar när hårdvaruresurser kan utnyttjas till sin fulla kapacitet. Molnbaserade tjänster skapar samhällsnytta då nya aktörer utan teknisk bakgrundskunskap snabbt kan komma igång med verksamhetsberoende tjänster. För tillämpning av Virtualisering används en så kallad Hypervisor vars uppgift är att distribuera molnbaserade tjänster. Efter utvärdering av vetenskapliga studier har vi funnit att det finns skillnader i prestanda och funktionalitet mellan olika Hypervisors. Därför väljer vi att göra en prestanda- samt funktionsanalys av Hypervisors som kommer från de största aktörerna på marknaden. Dessa är Microsoft Hyper-V Core Server 2012, Vmware ESXi 5.1.0 och Citrix XenServer 6.1.0 Free edition. Vår uppdragsgivare är försvarsmakten som bekräftade en stor efterfrågan av vår undersökning. Rapporten innefattar en teoretisk grund som beskriver tekniker bakom virtualisering och applicerbara användningsområden. Genomförandet består av två huvudsakliga metoder, en kvalitativ- respektive kvantitativ del. Grunden till den kvantitativa delen utgörs av ett standardsystem som fastställdes utifrån varje Hypervisors begränsningar. På detta standardsystem utfördes prestandatester i form av dataöverföringar med en serie automatiserade testverktyg. Syftet med testverktygen var att simulera datalaster som avsiktligt påverkade CPU och I/O för att avgöra vilka prestandaskillnader som förekommer mellan Hypervisors. Den kvalitativa undersökningen omfattade en utredning av funktionaliteter och begränsningar som varje Hypervisor tillämpar. Med tillämpning av empirisk analys av de kvantitativa mätresultaten kunde vi fastställa orsaken bakom varje Hypervisors prestanda. Resultaten visade att det fanns en korrelation mellan hur väl en Hypervisor presterat och vilken typ av dataöverföring som den utsätts för. Den Hypervisor som uppvisade goda prestandaresultat i samtliga dataöverföringar är ESXi. Resultaten av den kvalitativa undersökningen visade att den Hypervisor som offererade mest funktionalitet och minst begränsningar är Hyper-V. Slutsatsen blev att ett mindre datacenter som inte planerar en expansion bör lämpligtvis välja ESXi. Ett större datacenter som både har behov av funktioner som gynnar molnbaserade tjänster och mer hårdvaruresurser bör välja Hyper-V vid implementation av molntjänster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)