Stigma vid psykisk sjukdom – upplevelser, attityder och åtgärder

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Stigmatisering av personer med psykisk sjukdom är ett utbrett problem i världen. Det leder till svårigheter i återhämtning och tillfrisknande samt sänkt självkänsla och social förmåga. Individer med psykisk ohälsa upplever sig särbehandlade, både i vården och i samhället. Syftet med litteraturöversikten är att belysa stigmatiseringens roll hos psykiskt sjuka med fokus på psykossjukdom och vad sjuksköterskan kan göra för att stärka empowerment. Studien är baserad på 20 vetenskapliga artiklar som granskats med fokus på upplevelser av psykisk sjukdom, utanförskap, vårdares attityder och metoder för att stärka empowerment. Resultatet visade att stigmatisering var vanligt förekommande, ledde till ensamhet och blev en del av den sociala identiteten hos personer med psykisk sjukdom. Negativa attityder förekom hos sjuksköterskor, särskilt angående individer med psykossjukdom. Patienter önskade en större delaktighet i behandlingen där mer fokus lades på personen. Empowerment hade ett samband med sänkt stigma. Samtal och terapi i grupp bidrog till att stärka empowerment och sänka stigma. Aktivt stöd och att visa tillit bidrog till att stigma minskade och till att personer med psykisk ohälsa vågade gå på läkarbesök.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)