Svårigheter vid andraspråksinlärning av det svenska språket : En studie av andraspråksinlärningen hos fyra spansktalande personer

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Syftet med den här studien är att undersöka de språkliga svårigheter som fyra spansktalande

personer från samma familj möter när de lär sig svenska som ett andraspråk och att se om de

vuxnas språkbruk skiljer sig från barnens. Undersökningen omfattas av fem språkliga

aspekter. För att uppnå detta har enskilda samtal genomförts i en trygg och lugn miljö med var

och en i familjen där alla har fått berätta om sig själva och svara på personliga frågor.

Mitt resultat visar att aspekterna tillämpning av inversionsregeln, placering av negation,

uttal av vokaler, uttal av finala konsonanter samt uttal av konsonantkluster är svåra för

samtliga i familjen. Jag har kunnat se att det finns starka influenser från det spanska språket

och att negativ transfer är vanligt. Transfer visade sig vara vanligare vid fonetiska aspekter

jämfört med de syntaktiska. Skillnader mellan de vuxnas språkbruk och barnens förekommer.

Barnen klarar de fonetiska aspekterna något bättre än de vuxna.

Slutsatsen är att samtliga informanter måste ta sig genom samma språkliga svårigheter,

men barnen klarar av de fonetiska aspekterna bättre än de vuxna. Vid de syntaktiska

svårigheterna letar informanterna efter ett system vilket gör att transfer förekommer i mindre

utsträckning än vid de fonetiska aspekterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)