“Det är inte gulligt att barn behöver kämpa för sin rätt till framtida civilisation och överlevnad” : En kvalitativ studie om miljöaktivism och dess uttryck.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

Författare: Moa Mellkvist; [2021]

Nyckelord: Miljöaktivism; uttryck; miljörättvisa; framing;

Sammanfattning: Miljödebatten har blivit en global fråga som i dagens samhälle är oundviklig att inte ta del av. Redan under Sveriges 1960-tal och 1970-tal började människor engagera sig aktivt för att bedriva samhällsförändring i syfte att bevara miljön. Denna studie syftar till att undersöka utvecklingen av miljöaktivism, med en särskild inriktning till hur aktivismen tar och har tagit uttryck. Tidigare forskning och litteratur med ett historiskt perspektiv ger en uppfattning av hur miljöaktivism uttrycktes under den tidiga miljöaktivismen i Sverige. För att få ett nutidsperspektiv har semistrukturerade intervjuer genomförts med fem olika miljöaktivister som alla har ett aktivt engagemang inom någon typ av natur- eller miljöorganisation. Metoden som använts är en kvalitativ innehållsanalys där meningsbärande enheter identifierades för att slutligen bilda olika teman. Teorierna framing och miljörättvisa har tillämpats för att ge stöd åt resultatet. Studiens resultat visar att miljöaktivisterna ger uttryck för att känna en känsla av ansvar, som de själva tar men som andra undviker eller frånsäger sig. Vidare uttrycker miljöaktivisterna att klimatkrisen är akut och att framtida civilisationer är hotade. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)