Hur personer med schizofreni upplever sin livsvärld : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Författare: Angelica Enqvist; Tina Magnevall; [2008]

Nyckelord: Livsvärld; schizofreni; upplevelser;

Sammanfattning:

Bakgrunden skildrar hur personer med schizofreni har svårt att få förtroende för och upprätthålla relationer med andra människor. De har oftast en mycket förvrängd livsvärld som är svårt att förstå för människor i samhället och även inom vården. Vilket kan leda till ett avståndstagande som resulterar i en otillräcklig vård. Syftet med studien var att belysa hur personer med schizofreni upplever sin livsvärld. Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie gjord på två självbiografiska böcker. Innehållsanlysen utgick ifrån Graneheim och Lundman (2004). Resultatet utgörs av tre kategorier. De är: familjens betydelse, upplevelser av arbete och studier samt problematik i vardagen. I diskussionen framkom bland annat hur personer med schizofreni ofta har en svår familjesituation under barndomen samt att de upplever känslor som ensamhet och frustration i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)