För- och nackdelar med lungtomosyntes vid utredning av lungförtätningar i jämförelse med konventionell lungröntgen och datortomografi

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Behovet av antalet lungundersökningar har ökat, detta på grund av att fler drabbas av lungsjukdom och då diagnostik i tidigt skede är viktigt för att minska mortaliteten. Lungundersökningar ska utföras med så låg stråldos som möjligt så att ALARA principen, As Low As Reasonably Achievable vilket innebär att användning av joniserande strålning bör vara optimerat och motiverat. Detta kräver att olika aktuella lungundersökningar studeras närmare utifrån för-och nackdelar så att lämpligaste metod används. Syfte: utreda för- och nackdelar med tomosyntes vid lungundersökning i jämförelse med lungröntgen och datortomografi vid misstänkta förtätningar i lungor Metod: Detta examensarbete är en litteraturöversikt av 12 kvantitativa artiklar Resultatet: Resultat av studien delades upp i tre teman: 1) Stråldos, en viktig aspekt inom radiologi när det gäller patientsäkerhet. 2) Diagnostik och sensitivitet, olika metoders förmåga att få lungförändringar att framträda bättre. 3) Kostnad, tidseffektivitet och tillgänglighet av olika modaliteter. Slutsats: Tomosyntes ger mindre stråldos jämfört med datortomografi men har inte den sensitiviteten och specificiteten som datortomografi har. Tomosyntes har dock högre sensitivitet och specificitet i jämförelse med konventionell lungröntgen med en minimal ökning av stråldos.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)