Virtuella teams : En kvalitativ fallstudie för att undersöka samarbete på distans

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Covid-19-pandemin och de åtföljande restriktionerna i samhället har haft stor effekt på våra liv och ekonomi. Företag har fått anpassa sig och digitala lösningar har implementerats för att möjliggöra arbete på distans, i hopp om att minska pandemins spridning. Distansarbete har hindrat fysiska träffar och därför har företag tvingats att hitta nya lösningar för att hjälpa de anställda att fortsätta sitt arbete. Följaktligen har kommunikation och samarbete på distans blivit viktiga faktorer för att kringgå de utmaningar som har uppstått till följd av pandemin. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka utmaningar som finns inom semi-virtuella teams från medarbetarnas perspektiv. Även medarbetarnas upplevelser har undersökts med fokus på samarbete och kommunikation.  En kvalitativ intervjustudie har genomförts för att samla empiriska data om kommunikation och utmaningar inom semi-virtuella teams baserat på fynd av Daim et al. (2012). Författarna beskriver att kommunikation och utmaningar inom virtuella grupper är baserat på tillit, relationer, ledarskap och teknologi.  Empiriska resultatet har sedan analyserats och jämförts med litteraturen från litteraturstudien, samt har en metodreflektion gjorts om undersökningens metodval och genomförande. Utmaningar inom semi-virtuella teams har hittats och presenterats och likaså har informanternas erfarenheter angående samarbete och kommunikation undersökts och presenterats. Kommunikation räknas som det viktigaste kriteriet för ett lyckat samarbete. Även att samarbete och kommunikation i semi-virtuella grupper är sammanhängande eftersom bra kommunikation är avgörande för ett lyckat samarbete vid distansarbete. Svårigheten att kommunicera eller komma i kontakt med gruppmedlemmar är en utmaning. Brist på sociala interaktioner gör det svårt att främja relationer. Det leder till minskat förtroende inom gruppen speciellt för nya medarbetare. Forskning visar att teknologen har varit en har varit en utmaning när arbetet skiftades digitalt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)