"Jag märker att människor som kanske inte skulle pratat med mig annars gör det nu"

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Titel: ” Jag märker att människor som kanske inte skulle ha pratat med mig annars gör det nu.” En kvalitativ undersökning om bloggars betydelse för individen efter dess ankomst i människors vardag Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Kurs: MKVA21:4, B-uppsats Författare: Marie-Louise Nilsson och Sandra Nilsson. Handledare: Veselinka Möllerström Problemområde: Bloggar har kommit att bli en betydligt stor del av människors liv. Blogganvändarna blir ständigt fler vilket innebär att bloggen och bloggarna får ökad makt och betydelse. Likt andra medier som exempelvis tv och radio, påverkar även de sociala medierna människors verklighetsbild och referensramar och därmed ökar även vikten av att studera dessa medier närmare. Syfte: Syftet med detta arbete är att ur ett tolkande perspektiv kunna få en förståelse av hur bloggen som det nya sociala mediet gör inverkan på individerna i deras vardag. Genom att försöka få en helhetsbild från tre olika perspektiv i bloggvärlden hoppas vi att kunna utläsa tankarna kring bloggarnas uppfattning av vad en blogg ger en och hur den påverkar deras livssituation. Metod: Vi har använt oss av kvalitativa undersökningsmetoder för att besvara frågeställningarna. Vi har genomfört samtalsinriktade intervjuer med strategiskt utvalda bloggare. Till intervjuerna utformades en intervjumanual som baserades på de tre teman som präglar uppsatsen. Med uppfattningen att undersökningen skulle gynnas av många olika perspektiv och synsätt, valdes fyra bloggare ut som hade olika inriktningar på sina bloggar. De valdes även på grund av deras relevans till våra frågeställningar och undersökningens syfte. Slutsats: Undersökningen åskådliggör bland annat bloggens betydelse för den fysiska interpersonella kontakten. Det visade sig att bloggen har gett upphov till ett utökat socialt nätverk som i sin tur kan istället för ett minskat antal, generera i fler möten ansikte mot ansikte. Undersökningen redovisar även de möjligheter som bloggen kan medföra för individen samt vikten av att föra en enhetlig blogg. Nyckelord: Blogg, bloggare, sociala medier, självbild, verktyg, interpersonell kontakt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)