Fastighetsaffär eller fastighetsbesvär? - En studie av företagsförvärv inom fastighetssektorn i Västeuropa 1998-2018

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Fastighetsaffär eller fastighetsbesvär? - En studie av företagsförvärv inom fastighetssektorn i Västeuropa 1998-2018 Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH89, Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Markus Nero, Dino Tufek, Viktor Wir Handledare: Anamaria Cociorva Fem nyckelord: Förvärv, CAAR, fastighetssektorn, Västeuropa, multipel regression Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om någon abnormal avkastning kan identifieras för budbolag och målbolag i samband med att ett företagsförvärv offentliggörs inom fastighetssektorn i Västeuropa. Vidare syftar studien till att med hjälp av en multipel regressionsanalys försöka belysa vilka faktorer som kan ha en inverkan på budbolagets abnormala avkastning. Metod: Studien tillämpar en deduktiv ansats och använder en kvantitativ metod för eventstudien. Vidare har en multipel regressionsanalys genomförts där sekundärdata analyserats mot utvalda variabler och dess signifikans mot den abnormala avkastningen. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv baseras på tidigare studier kring abnormal avkastning, teorier om marknadseffektivitet och motiv till förvärv samt tidigare studier kring de utvalda variablernas påverkan på den abnormala avkastningen. Empiri: Empirin utgår ifrån dataurval från 593 fastighetsbolag inom Västeuropa som förvärvat mellan 1998 – 2018. Dataurvalet har inhämtats från databaserna Bloomberg, Wharton Research Data Services (WRDS) och Zephyr. Resultat: Studien påvisar att både målbolag och budbolag inom fastighetssektorn i Västeuropa uppvisar positiv abnormal avkastning. Vidare resulterar studien i statistisk signifikans hos fem av de åtta variablerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)