Släpp tyglarna och ta kontrollen - en studie om mjuka värdens betydelse inom ledarskap

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna uppsats är att diskutera betydelsen av mjuka värden inom ledarskap. Jag diskuterar detta genom följande frågeställning: Hur kan samspel med en häst utveckla ledares och chefers känslomässiga skicklighet och mellanmänskliga relationer? Problemformulering: Det svenska samhället speglar idag ledare och chefer som främst tänker logiskt och strukturerar effektivt. Länge har företag som har sökt efter nya lämpliga chefs- och ledarkandidater tittat på komponenter som att kandidaten har ett högt IQ, en logisk, analytisk och ekonomisk skicklighet. När valet har stått mellan en mer rationellt tänkande person och en mer känslomässigt utrustad person har jobbet nästan alltid tillfallit den förstnämnda. Ledarens IQ och tekniska färdigheter är nödvändiga men för att bli en fulländad ledare behöver han utveckla sin känslomässiga kompetens menar en del forskare. Fokus på mjuka värden som relationer, engagemang, värderingar, känslor har ökat inom ledarskapsdiskursen de senaste åren men det är fortfarande sparsamt representerat inom den vetenskapliga litteraturen. Metod: Kvalitativ metod i form av deltagande observationer och intervjuer med chefer och ledare som tränar sitt ledarskap med hjälp av häst som verktyg. En kvalitativ forskning har utförts då jag anser att det valda forskningsområdet kräver djupa svar och observationsbeskrivningar för att ge en rättvisande bild. Resultat: När chefern och ledarna förstår sig själv och kan hantera sina känslor är de redo att möta sina medarbetare, leda och hantera dem så att en relation kan utvecklas. Relationen byggs upp med hjälp av en ömsesidig respekt, ärlig kommunikation och ett samarbete där alla får vara med och påverka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)