Corporate Social Responsibility och Motivation En studie om sambandet mellan hållbarhet och arkitekters inre motivation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Företags engagemang i samhällsfrämjande frågor har på senare tid blivit allt merav en förutsättning snarare än en glad överraskning för intressenter. I en allt snabbare växandevärld där vi går mot en kris sällan skådad i modern tid, i form av klimatkrisen, är dennaförändring välkomnad. Forskning har tidigare indikerat ett positivt samband mellan anställdasmotivation och företags CSR-arbete samt att motivation är en av drivkrafterna bakom ökadprestation. Bygg- och fastighetsbranschen är en av de största bovarna vad gäller utsläpp avväxthusgaser och samtidigt är det en bransch som i sin natur är här för att stanna.Syfte: Den här studien syftar till att öka kunskapen om hur företags CSR-arbete påverkaranställdas motivation inom den svenska bygg- och fastighetsbranschen. Detta genom attundersöka om det finns ett samband mellan nivån av certifiering inom CSR hos ettnybyggnationsprojekt och medverkande arkitekters inre motivation.Metod: Studiens empiriska datainsamling har kombinerat kvantitativa attitydformulär medkvalitativa intervjuer. Detta möjliggör ett tydligt jämförbart resultat tillsammans med djuparekunskap och förståelse om respondenters resonemang. Empirin samlades in genom intervjuermed arkitekter som har varit involverade i projekt med varierad uppnådd certifieringsnivå.Mätverktyget som är ämnat för att mäta arkitekters inre motivation har skapats av skribenternasjälva. Inspirationen till verktyget har hämtats från tidigare forskning inom inre motivation.Resultat och slutsats: Studien visar att det finns ett positivt samband mellan certifieringsnivåi nybyggnationsprojekt och involverade arkitekters inre motivation. Kortfattat har detuppmärksammats från studien att de arkitekter som arbetar i projekt med höghållbarhetscertifiering visar en generellt högre inre motivation. Däremot är det interespondenterna själva som uppger att detta är en direkt effekt av certifieringen som sådan.Studien har närmare visat på ett indirekt samband kopplat till innovationsgraden och stolthetensom hållbarhetsprojekt medför.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)