Revisionsbranschen i en digitaliserad värld : En kvalitativ studie om hur utmaningar med digitala revisionsverktyg påverkar revisionsprocessen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Digitaliseringens utveckling har de senaste decennierna verkat i väldigt stor omfattning, då fler och fler digitala revisionsverktyg används samt att arbetsmoment automatiseras (FAR, 2016). Trots möjligheter av hjälpmedel och stöd för revisorn i sitt revisionsarbete påträffas nya utmaningar, med de digitala programmen. Flera faktorer hämmar användningen av digitala revisionsprogram. Dessa är exempelvis brist i kompetens, missuppfattningar, tilltro till teknologin trots störningar och cyberhot, samt mycket mer (Chan & Vasarhelyi, 2018). Behovet för forskning angående vad för utmaningar som råder i revisionsbyråerna, hur dessa påverkar revisionsprocessen och revisorns revisionsutförande, samt hanteringen av dessa är högt (Chan & Vasarhelyi, 2011), varpå denna studie råder. Forskningsfrågor: Vilka utmaningar påträffas i användningen av digitala revisionsprogram i revisionsprocessen? På vilket sätt påverkar dessa revisionsprocessen? Hur hanterar man dessa utmaningar? Syfte: Att ge ökad förståelse för de utmaningar som påträffas i användningen av digitala revisionsprogram, samt hur dessa påverkar revisionsprocessen. Studiens fördelar ämnar bidra med forskning kring den växande IT-användningen inom revisionsbranschen för att förhindra framtida revisionsteknologiska utmaningar. Metod: Studien är utförd genom en kvalitativ forskningsmetod som genererats av semistrukturerade intervjuer med revisorer och revisorsassistenter från olika revisionsbyråer. Arbetet följer en abduktiv ansats och ett bekvämlighetsurval. Slutsats: Icke-rutinmässiga- och tekniska utmaningar med digitala revisionsprogram har identifierats, exempelvis som beteendeförändringar, brist i utbildning och tekniska störningar. Dessa har främst påverkat revisionsprocessen med effektivitetsbrister. Vidare hanteras utmaningarna främst genom kommunikation inom byrån. Den hantering som krävs men är bristande är utbildning om IT-kompetens och kännedom om de digitala revisionsverktygens funktionalitet för revisorn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)