Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid dyspné hos patienter med KOL - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

Författare: Jakob Nyberg; Ridoan Boulkab; [2020]

Nyckelord: KOL; dyspné; omvårdnadsinterventioner;

Sammanfattning: Introduktion/bakgrund: Globalt drabbar kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 329 miljoner människor. I Sverige uppskattas 400 000 – 700 000 människor leva med sjukdomen. Prevalensen förutspås att öka på grund av exponering för riskfaktorer och en ökad livslängd. Dyspné är det vanligaste och mest problematiska symtomet för individer med KOL och påverkar flertalet dimensioner av deras liv. Sjuksköterskan har en betydelsefull roll i vården av patienter med KOL. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid dyspné hos patienter med KOL. Metod: Litteraturstudien baserades på Polit och Becks (2016) niostegsmodell. Insamling av artiklar genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Totalt elva artiklar, tio kvantitativa och en mixed method, återstod efter kvalitetsgranskning Databearbetning: Med en induktiv ansats granskades och diskuterades artiklarnas innehåll vilket resulterade i fyra huvudrubriker. Resultat: Resultatet visade omvårdnadsinterventioner en sjuksköterska kan tillämpa för dyspné hos patienter med KOL. Huvudrubrikerna var omvårdnadsinterventioner med inriktning på sjuksköterskans roll som konsult, omvårdnadsinterventioner med inriktning på utbildning, omvårdnadsinterventioner med inriktning på fysisk aktivitet och komplementär omvårdnadsinterventioner. Slutsats: Omvårdnadsinterventioner som en sjuksköterska utförde för dyspné hos patienter med KOL påvisade förbättrad upplevelse av dyspné, livskvalitet och andra symtom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)