Unga kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer : - En narrativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning:

Bakgrund: Antalet kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer uppgår till cirka 9000 per år. Av dessa är endast 4 % under 40 år. Flertalet tidigare studier fokuserar på kvinnor äldre än 40 år. Livet förändras på flera plan för kvinnorna i och med en bröstcancerdiagnos. Behovet av stöd upplevs som stort. Syfte: Studiens syfte är att beskriva unga kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: Studien har utförts med en kvalitativ ansats med ett patientperspektiv. Analys av narrativer, i form av bloggar, har använts som analysmetod. Data består av sju bloggar publicerade på internet. Resultat: De huvudteman som framkom var; Ett liv i förändring, en kropp i förändring samt möten med sjukvården. Vidare har dessa uppdelats i underteman. Slutsats: Upplevelsen av att leva med bröstcancer är högst individuell. Dock kan vissa huvudområden urskiljas som är gemensamma för kvinnorna. Studien ger en inblick i vad unga kvinnor med bröstcancer upplever i det vardagliga livet. Genom fördjupad förståelse för individens upplevelse kan sjukvården utarbeta strategier för att möta och stödja de individuella behov som patienten ger uttryck för.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)