Gilla, dela och kommentera : Hur svenska fastighetsmäklarföretag använder sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Karlstads universitet; Karlstads universitet/Karlstads universitet

Sammanfattning:

Sammanfattning

Titel– Gilla, dela och kommentera: Hur svenska fastighetsmäklarföretag använder sociala medier Författare - Ellinor Hult och Malin Wallén Handledare - Bo Rundh

Ämne - Kandidatuppsats i företagsekonomi

Problemformulering - Studien fokuserar på hur svenska fastighetsmäklarföretag hanterar sociala medier och uppsatsens funktion är att ge en insikt i fastighetsmäklarföretagens användande av sociala medier samt vilka möjligheter och problem det kan leda till.

Syfte - Syftet är att undersöka hur ett fastighetsmäklarföretag använder sig av sociala medier som en del av marknadsföringen.

Metod - Studien har genomförts med en kvalitativ enkätundersökning som skickades ut till de 13 största rikstäckande fastighetsmäklarföretagen i Sverige för att få en förståelse för hur de arbetar med sociala medier.

Resultat - Det är många företag inom fastighetsmäklarbranschen som använder sociala medier och har en strategi för sitt användande. Dock går det att utläsa från studien att flertalet företag bör se över och möjligen tydliggöra sina strategier för att få ett bättre hanterande av medierna. Utifrån analysen kan det också konstateras att fastighetsmäklarföretag bör använda sig av sociala medier som marknadsföringsverktyg eftersom det enligt undersökningen genererar fler kunder, är mer kostnadseffektivt än traditionell media och fungerar som ett bra komplement till traditionell media. Fler faktorer som påvisats med sociala medier genom studien är att det är viktigt att hänga med i utvecklingen, att det är lättare att kunder inte uppfattar företagens information som reklam när företaget publicerar den skickligt i sociala medier samt att medierna påverkar många kunder.

Avgränsning - De företag som undersökts är svenska och ger därför endast ett resultat över hur fastighetsmäklarföretag inom Sverige hanterar sociala medier. Det är dessutom inte alla fastighetsmäklarföretag som studien innefattar utan endast de som finns på flera platser i Sverige och leds av ett huvudkontor.

Nyckelord - Sociala medier, Facebook, Instagram, Twitter, Fastighetsmäklarföretag, Marknadsföring, Sverige 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)