Den Potentiella Risken med Riskkapital - En studie av riskkapitalbolagens intåg i djursjukvården och de potentiella effekterna detta får på djurförsäkringsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

Sammanfattning:

Fram till 2011 dominerades den svenska djursjukvården av ett fåtal djursjukhus samt ett större antal små och medelstora ägarledda kliniker. Sedan dess har mycket förändrats. Under 2011 och 2012 skedde ett antal sammanslagningar av kliniker samt djursjukhus som resulterade i två stora bolag, Anicura och Evidensia. I dagsläget har dessa två bolag en marknadsandel som uppgår till över 60 procent. AniCura och Evidensia ägs och drivs idag av de svenska riskkapitalbolagen EQT och Nordic Capital.

Uppsatsens fokus är att undersöka vilka eventuella effekter de förändrade förhållandena på djursjukvårdsmarknaden får på djurförsäkringarna, såväl på produkt- som marknadsnivå. För att kunna ta reda på detta analyseras de tre marknaderna med hjälp av relevanta teorier.

Den slutsats vi kunnat dra är att premierna på djurförsäkringarna höjts efter riskkapitalbolagens intåg, men att orsaken till denna höjning inte går att fastställa. Dock finns det inga tecken på att utvecklingen av marknaden kommer att byta riktning, utan att ett fortsatt homogeniserat utbud av djurförsäkringar kommer råda. Ett resultat av detta blir oförändrade marknadsandelar för försäkringsbolagen som förväntas stå för samma procentuella delar av marknaden som tidigare. Det är rimligt att anta att försäkringarnas fortsatta utveckling kommer att vara starkt kopplad till de stora djursjukvårdsbolagens utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)