Luftvägsviroser hos förmedlingskalvar

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Författare: Malin Johansson; [2011]

Nyckelord: Kalv; Luftvägsinfektion; Virus; BCV; BAV-3; BRSV; BPIV-3; Antikropp; ELISA;

Sammanfattning: Utbrott med pneumoni i kalvbesättningar är förenat med både ökade arbetsinsatser och produktionsförluster för djurägaren. Av den anledningen är det av intresse att hålla sjukdomsutbrotten nere, något som ibland är lättare sagt än gjort då många olika infektionsagens samspelar med såväl miljöfaktorer som kalvens egen fysiologi vid etablering och spriding av luftvägsinfektioner.I den här studien ingick 30 förmedlingskalvar av mjölkras som ursprungligen köptes in från 10 olika besättningar för att ingå i ett försök på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Strax efter att kalvarna anlänt till stallokalerna insjuknade majoriteten av dem med varierande grad av luftvägssymptom, lös avföring/diarré och nedsatt allmäntillstånd, något som är mycket vanligt då kalvar från olika besättningar integreras. De kalvar som visade påtagliga symtom på luftvägsinfektion behandlades med penicillin-prokain. Blodprov togs från alla individer i samband med ankomst samt 19-34 dagar senare strax innan avlivning. Blodproven analyserades med indirekt ELISA avseende antikroppar mot fyra virus som är vanligt förekommande i samband med utbrott av kalvpneumoni, nämligen BRSV (bovint respiratoriskt syncytialt virus), BCV (bovint coronavirus), BAV-3 (bovint adenovirus typ 3) och BPIV-3 (bovint parainfluensavirus typ 3). Varken BCV eller BPIV-3 hade någon avgörande roll i sjukdomsförloppet baserat på serumanalyserna. Inte heller kunde något aktivt infektionsutbrott påvisas för BRSV men däremot tydde resultaten på att kalvar från två av besättningarna hade infekterats med BRSV innan de köptes in till projektet. Kalvarna från de här besättningarna uppvisade en markant högre behandlingsfrekvens än kalvar från de andra besättningarna, något som kan sammankopplas med virusets förmåga att på ett negativt sätt interagera med immunförsvar, slemhinnor och cilierat epitel hos drabbade individer. Följden blir en generellt nedsatt motståndskraft mot sekundära patogener. Elva kalvar uppvisade en tydlig serokonversion mot BAV-3, vilket tyder på att denna infektion cirkulerade bland kalvarna under försökets gång. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)