Att lyssna mellan raderna : Ekvivalens mellan tryckta böcker och ljudböcker gällande subjektiv uppfattning

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Sammanfattning: Ljudböcker är på uppgång men marknaden domineras fortfarande av tryckta böcker, möjligen delvis på grund av fördomar mot ljudböcker. Dessa fördomar bygger på antagandet att tryckta böcker och ljudböcker är icke-ekvivalenta, men antagandet stöds till stor del inte av forskningen. I föreliggande studie undersöktes ekvivalens mellan skönlitterära tryckta böcker och ljudböcker ur ett tidigare till synes outforskat perspektiv, nämligen subjektiv uppfattning. Detta ämnades undersökas genom att besvara huruvida individers subjektiva uppfattning av ett skönlitterära verk är oberoende av medium (ljudbok kontra tryckt bok) och huruvida spridning i subjektiv upplevelse, individer emellan, är oberoende av medium (ljudbok kontra tryckt bok). En undersökning med 42 deltagare utfördes där deltagarna slumpmässigt delades in i två grupper: Grupp Läsa och Grupp Lyssna. Deltagare blev tilldelade ett utdrag ur boken “Broken Heart Syndrome” av Josefine Lindén, i textform för Grupp Läsa och i ljudboksform för Grupp Lyssna. Efter att ha tagit del av utdraget fick deltagarna svara på ett frågeformulär i syfte att mäta deras subjektiva uppfattning av materialet. Frågeformuläret var utformat efter tematisk analys av utdraget. Datan från frågeformuläret analyserades med hjälp av t-test och Levene’s test för att undersöka eventuella skillnader i subjektiv uppfattning och spridning i subjektiv uppfattning, mellan grupperna. Ingen signifikant i subjektiv uppfattning kunde påvisas. Signifikant skillnad i spridning kunde påvisas på sex frågor men resultatet tillskrevs slumpmässiga eller systematiska mätfel, då det inte kunde styrkas genom principalkomponentanalys eller explorativ faktoranalys. Vidare forskning med större urval, inom andra stilar och genrer av böcker, med deltagare av varierande utbildning och kulturell bakgrund behövs. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)