ETT SISTA GLAS

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund: Ungefär 780 000 personer i Sverige har ett alkoholmissbruk, men mörkertalet är stort. Forskare beräknar att ungefär en miljon svenskar idag konsumerar så mycket alkohol att det kan medföra sociala eller medicinska problem. Individer som inte är tillfredsställda med sin vardag, och som inte upplever meningsfullhet i vardagens aktiviteter, löper större risk för att hamna i ett alkoholmissbruk. Inom arbetsterapi finns ett grundläggande antagande att görandet i vardagens aktiviteter hänger ihop med hälsa. Aktiviteter där individen upplever delaktighet, gemenskap och social uppskattning har visats vara vanligt förekommande vid känslan av meningsfullhet i aktivitet. Trots att alkoholkonsumtion är den mest förekommande orsaken till missbruksproblem i Europa finns det få studier gjorda av arbetsterapeuter i ämnet. Arbetsterapin behöver forskning som belyser meningsfulla aktiviteters påverkan på alkoholmissbruk då kunskapen om hur arbetsterapeuter kan hjälpa individer som är fast i ett alkoholmissbruk är begränsad. Denna studie syftar därför till att beskriva individers upplevelser av meningsfulla aktiviteter i vardagen under tillfrisknandet från ett alkoholmissbruk. Syfte: Studiens syfte var att beskriva upplevelser av meningsfulla aktiviteter i vardagen under tillfrisknandet från ett alkoholmissbruk utifrån självbiografier. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. Fyra självbiografier valdes ut genom ett strategiskt urval. Självbiografierna var sammanställda av individer som själva upplevt alkoholmissbruk. Det insamlade datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: De meningsfulla aktiviteter som framkom i självbiografierna utgjorde tre kategorier: Ta hjälp av andra, Skapa struktur och mening i vardagen samt Lära känna sig själv och förstå sina egna behov. Alla kategorier innehåller underkategorier. Alla underkategorier utgörs av aktiviteter som är mer specifikt beskrivna. Slutsats: Aktiviteterna som framkom i resultatet klargjorde att meningsfulla aktiviteter i vardagslivet bidrog till ett ökat välmående samt ett tillfrisknande från alkoholmissbruket. Genom fortsatt forskning inom området kan de framtagna aktiviteterna från föreliggande studie upprätta nya riktlinjer för arbetsterapeutiska interventioner i arbetet med individer som har ett alkoholmissbruk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)