Plan B : Utomhuspedagogik i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Studiens syfte är att öka kunskapen om det utomhuspedagogiska arbetssättet i förskolan. För att uppnå syftet används frågeställningar som berör utomhuspedagogikens inverkan på barnen samt betydelsefulla faktorer som påverkar utomhuspedagogiken. Intervjuer har genomförts med sex förskollärare. Resultatet visar att förskollärarna beskriver att utomhuspedagogiken har en viktig roll för barns lärande och utveckling. Majoriteten av förskollärarna i studien berättar dessutom att inomhus- och utomhuspedagogiken bör gå hand i hand, vilket även framkommer i tidigare forskning. Det framgår även att det formella lärandet inte har en lika framträdande roll utomhus som inomhus. Resultatet i denna studie synliggör också att utomhuspedagogiken anses ha stor potential, men att den påverkas mycket av förskollärarnas inställning och kompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)