Hållbarhetstrender inom planering och byggande : - en översikt av pågående miljöarbete i samhällsbyggandet

Detta är en Master-uppsats från KTH/Urbana och regionala studier

Författare: Helene Riddarström; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats belyser hur de olika delarna av samhällsbyggnadssektorn arbetar med frågor relaterade till miljömässig hållbar utveckling. Genom att skapa en bild om hur samhällsbyggandets olika aktörer betraktar och arbetar med den hållbara utvecklingen återspeglas en bred bild av vad som händer inom rådande stadsutveckling. Syftet med uppsatsen är att visa på de olika fokuseringsområdena som finns inom den hållbara stadsutvecklingen och uppmärksamma de skillnader samt likheter som existerar i synsätt och arbetssätt hos de olika aktörerna. Genom att jag har studerat de olika förhållningssätten behandlas allt från kommunala strategidokument till miljöklassningssystem för byggnader som används allt mer frekvent av byggherrar under de senaste fem åren. Uppsatsen är baserad på en litteraturstudie samt en tredelad fallstudie där kommunala översiktsplaner, användandet av miljöklassningssystem och branschspecifika tidskrifter granskats för perioden 2005‐2009. Dessutom har ett antal intervjuer genomförts för att komplettera med aktuella kunskaper. Samhällsbyggnadssektorn har länge ställts inför krav på en hållbar utveckling. Debatten om klimatförändringarna har bidragit till att ämnet aktualiserats. Såväl den kommunala planeringen samt byggföretagens arbete är inriktat på ett miljömässigt hållbarthetsarbete. Medvetenheten hos de olika aktörerna gällande miljöbelastning har resulterat i att även efterfrågan på miljöanpassad byggnation ökat under de senaste åren, detta har blivit en stark drivkraft i arbetet för en hållbar stadsutveckling. Uppsatsen konstaterar att det förekommer skillnader i hur de olika aktörerna arbetar med en miljömässig hållbar stadsutveckling och att byggföretagen har en betydande roll i den miljömässiga hållbara stadsutvecklingen.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)