Brottsprevention i grundskolan. En analys av skolpersonals berättelser.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: I denna uppsats berättar personal i skolan om hur de ser på och arbetar med brottsprevention för att risken för att barn hamnar i kriminalitet senare i livet ska bli så låg som möjligt. Det arbetet är viktigt eftersom det minskar lidandet hos brottsoffer och gärningspersoner och även behovet av dyrare och mer komplicerade samhällsinsatser senare i livet. Syftet med uppsatsen är att belysa det svenska arbetet med brottsprevention från skolpersonalens perspektiv då det sällan förekommer i sammanhang där kriminalitet diskuteras. Travis Hirschis kriminologiska teori om sociala band och teorier om brottsprevention utgör analysens bakgrund mot vilken empirin ställs. Uppsatsens empiri består av fyra intervjuer med skolpersonal som arbetar på grundskolor runt om i Lunds kommun. I dessa visar skolpersonalen hur de ser på riskfaktorer till kriminalitet, vad de gör för att minska dem och stärka barnets sociala band genom att tillhandahålla skyddsfaktorer samt hur samarbetet med föräldrar och socialtjänsten fungerar. Brottsprevention i skolan sker inbyggt i skolpersonalens ordinarie arbete med att få barnen att nå kunskapskraven. Utbildning är en skyddsfaktor i sig och arbetet involverar att se till att barnen mår bra eftersom det är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Att ett barn mår bra är också en skyddsfaktor mot framtida kriminalitet. För att klara av sitt arbete krävs kompetens att skapa en bra kontakt med föräldrar även i situationer där det föreligger risk för konflikt samt att det finns ett gott samarbete med socialtjänsten. Det senare är något som skolpersonalen menar ofta saknas bland annat eftersom återkopplingen i socialtjänstärenden som rör barnen inte är tillfredsställande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)