Sexuell påverkan och coping vid behandling av cervixcancer en litteratur studie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Hansson, L & Nielsen, S. Sexuell påverkan och coping vid behandling avcervixcancer. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola:Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2010.Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur sexualitet och kvinnlighetpåverkas hos kvinnor som behandlats för cervixcancer, samt de copingstrategierkvinnorna använder sig av. Metoden var en litteraturstudie som byggde på åttavetenskapliga artiklar. Analysen gav som resultat fyra olika teman: påverkan påsexualiteten, påverkan på kvinnligheten, copingstrategier och patientens behov avinformation och stöd. Resultatet visade att kvinnor behandlade för cervixcancer istörre utsträckning led av minskat sexuellt intresse, större sexuella hinder ochmindre tillfredställelse. Sena biverkningar så som urin- och fecesinkontinensdrabbade majoriteten av dessa kvinnor. De coping strategier som användes varindividuella och de som använde sig av problemfokuserad coping hanteradebiverkningarna bättre och rehabiliterades fortare. Det visade sig att sjuksköterskanbrister i informationen gällande sena biverkningar och sexualitetens påverkan.Slutsats: vikten av att ta upp tabubelagda ämnen som sexualitet är avgörande förkvinnans rehabilitering.Nyckelord: Cervixcancer, copingstrategier, litteraturstudie,sexualitet,sjuksköterska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)