Klargörande samtal på familjerådgivningen. Hur hjälper vi någon som är ambivalent - kan en intervention göra en skillnad?

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studien handlade om klargörande samtal på en familjerådgivning i södra Sverige. Syftet var att undersöka hur en begränsad insats, en intervention i form av en sammanhangsmarkering i samtalen gjorde en skillnad i andelen avhopp och percent reaching target, dvs. att personen hamnar på grönt område i den beräknade förväntanskurvan i Feedback Informerad Terapi (FIT). En kvasiexperimentell hypotesdriven studie med kontrollgrupp som erhöll standardbehandling genomfördes. Studien utfördes av nio familjerådgivare och var verksamhetsutvecklande. Mätinstrumentet FIT användes för att samla in data. Inkluderade i studien var besökare på familjerådgivningen där minst en i paret var ambivalent till parrelationen. Exkluderade var par som kom för att reparera, separera, där det förekom våld eller fanns tolkbehov. Urvalet utgjordes av 91 personer som under tidsperioden 170901–180228 fick samtal enligt den nya interventionen, vilket jämfördes med 77 personer som under tidsperioden 160901–170228 fått reguljär behandling. Resultatet visade att avhopp för interventionsgruppen blev 3,6 % och gruppen för reguljär behandling visade avhopp på 17,6%. Resultatet för frågeställningen percent reaching target visade att i interventionsgruppen nådde 43,1 % målet och i gruppen för reguljär behandling nådde 73,1 % målet. Analysen visar på en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna för både avhopp och percent reaching target.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)