Hållbara vegetationskoncept med fokus på stadsträd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Den stadsförtätning som sker runtom i världen idag resulterar många gånger i att grönytor tas i anspråk till förmån för stadens byggnadsstruktur. Det här arbetet handlar om hur vi kan skapa en hållbar grönstruktur i städerna, som samverkar med den stadsförtätning och klimatförändring som sker och i linje med de hållbarhetsfaktorer som styr dagens stadsbyggnad. Det handlar också om hur vi kan gå tillväga för att skapa en grönstruktur som fyller flera funktioner samtidigt, till exempel genom att verka luftrenande och orienterande på samma gång. Arbetets syfte är även att uppmärksamma dagens användning av grönstruktur som ofta sker slentrianmässigt och att ge exempel på alternativa tankesätt. Examensarbetet är avgränsat till att behandla grönstruktur i stadens hårdgjorda miljöer med fokus på stadsträd, men det innefattar även till viss del komplement och alternativ till träd. För att beskriva hur grönstrukturen kan verka på ett hållbart sätt används analysmodellen PEBOSCA som är ett ramverk för hållbarhetsanalys, utvecklat utifrån FN:s Habitatagenda från 1996. Den innefattar sju resurser som krävs för att vi ska åstadkomma långsiktigt hållbara städer; fysiska (P), ekonomiska (E), biologiska (B), organisatoriska (O), sociala (S), kulturella (C) och estetiska (A). Dessa ser till staden som helhet men i detta fall tillämpas de på stadens grönstruktur för att se hur den svarar gentemot dessa resurser och hur den kan bidra till en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Med stöd i litteratur och PEBOSCA har sju vegetationskoncept utarbetats, vars syfte är att verka för en hållbar stadsutveckling. Som avslutande del i arbetet tillämpas vegetationskoncepten i en växtgestaltning av en specifik plats i Enköping, Kv. Norra Hamnen, där det planeras för nya bostäder, centrumverksamhet och gröna gaturum. Slutsatserna av arbetet är att det naturligtvis alltid är viktigt att grönstrukturen får en given roll redan i ett tidigt skede i all slags stadsutveckling. Men det är också viktigt att se att det finns många alternativa vegetationslösningar att tillgå när utrymmet i städerna krymper som ändå gör den urbana miljön grön och hälsosam. Ett grundrecept är att använda en platsanpassad urban grönska som verkar hållbart och långsiktigt. Viktiga ingredienser för hållbarhet är acceptans och öppenhet för nya sätt att använda grönstruktur som går emot väl intrampade traditioner, att vi vågar ta initiativ och vara kreativa. Det är ju trots allt kreativa som vi i vårt yrke förväntas vara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)