Relativvärderingsbaserade investeringar. Hur väl fungerar de i olika branscher? : En studie över samtliga företag noterade i Norden mellan åren 2005–2014

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Bakgrund: Denna studie har genomförts för att bringa klarhet i hur väl relativvärdering fungerar som investeringsstrategi mellan åren 2005 och 2014 på de nordiska marknaderna. Huruvida det finns någon skillnad mellan hur väl strategin fungerar om marknaderna sorteras efter branschtillhörighet samt om tidigare välanvända nyckeltal kan generera olika hög avkastning i olika branscher är ett outforskat område. Tidigare studier på området har antingen undersökt hela marknader eller enskilda branscher där resultaten delvis har tolkats med hjälp av aktiemarknadspsykologi.Syfte: Syftet med studien är att analysera huruvida det finns skillnader i hur väl relativvärdering fungerar som investeringsmetod inom olika branscher för att generera överavkastning; samt huruvida det statistiskt går att säkerställa om det finns en koppling mellan bransch och nyckeltal.Genomförande: Studien använder en kvantitativ metod där aktierna sorteras i kvartilportföljer baserade på dess branschtillhörighet och sin värdering relativt branschkonkurrenter. Portföljerna omplaceras på årlig basis och avkastning räknas ut på månadsbasis samt kumulativt. Portföljerna utvärderas sedan med hjälp av välanvända riskmått samt en diversifieringsprocess och aktiemarknadspsykologi.Resultat: Relativvärdering kan användas för att generera överavkastning i samtliga branscher utom i energibranschen. En skillnad i avkastning, beroende på i vilken bransch, kvartil och nyckeltal som används för investeringen kan konstateras. Diversifiering sänker effektivt risken samtidigt som avkastningen inte sjunker i samma takt. Aktiemarknadspsykologi kan endast till viss del kopplas till skillnaderna i avkastning mellan portföljerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)