Miljöredovisning i fokus? –En studie kring hur företag inom den svenska gruv- respektive modeindustrin redovisar miljöindikatorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: I samband med en tilltagande miljöförstöring har intresset förhållbarhetsarbete ökat. Detta har skapat press på företagen att redovisa miljöpåverkan ochutveckla hållbarhetsarbetet. Två industrier som är kritiserade för sin omfattandemiljöförstöring är gruv- respektive modeindustrin vars påverkan drabbar såväl natur sommänniskor och djur. Hur den konstaterade miljöpåverkan redovisas och eventuella skillnadermellan de två (helt) olika industrierna ligger till grund för den fortsatta studien.Syfte: Syftet med denna uppsats är att mer ingående undersöka redovisningen avmiljöindikatorer. Fokus riktas på omfattning och skillnader samt utveckling över enfemårsperiod mellan företag verksamma inom den svenska gruv- respektive modeindustrinsom redovisar sitt hållbarhetsarbete utifrån Global Reporting Initiative (GRI).Avgränsning: Studien är avgränsad till att endast behandla den miljöpåverkan de valdaföretagen har, ansvaret för de sociala och ekonomiska områdena har således bortsetts.Metod: Studien omfattar en kvalitativ innehållsanalys av hållbarhetsredovisningar för åren2009 till 2013 för sex utvalda företag, tre från vardera industri. Informationen har samlats inmed hjälp utav ett indikatorprotokoll som baseras på de miljöindikatorer som finnsinkluderade i GRI:s ramverk G4. Sammanställningen av insamlad data har gjorts i såvälkvantitativ form som löpande text.Resultat och slutsatser: Det resultat som framkommit i studien är att företagen inomgruvindustrin, i förhållande till de inom modeindustrin, redovisar miljöindikatorer i störreutsträckning och mer utförligt. Inom modeindustrin tycks hållbarhetsrapporterna fokuseramest på målsättningar, samarbetsarrangemang och initiativ medan upplysningar av kvantitativart och information om miljöpåverkan genom hela värdekedjan är bristfällig. Sammantagetvisar dock utvecklingen för redovisningen på en positiv trend för såväl gruv- sommodeindustrin, samtliga av de studerade företagen har redovisat fler miljöindikatorer år 2013än vad som gjordes år 2009.Förslag till vidare forskning: Vidare forskning skulle kunna inkludera de sociala och/ellerekonomiska perspektiv som ingår i GRI:s ramverk. Ytterligare förslag vore att undersöka omdet finns skillnader i utformning och omfattning av hållbarhetsredovisning mellan små ochstora företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)