Hur upplever rektorer specialpedagogens och speciallärarens uppdrag i gymnasieskolan? En kvalitativ intervjustudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Therese Bylund; Maria Wingård; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med undersökningen är att belysa ett urval av rektorers upplevelser av specialpedagogerna och speciallärarnas yrkesroller i gymnasieskolan, utifrån rektorernas bakgrund och erfarenhet. Målet med denna studie är att synliggöra och öka förståelsen för hur rektorer i gymnasieskolan ser på specialpedagogens och speciallärarens arbetsuppgifter. De vägledande frågeställningarna vi har är: • Vilka arbetsuppgifter upplever rektorer att specialpedagoger respektive speciallärare har på skolan?• Vilka eventuella skillnader finns i rektors syn på speciallärare och specialpedagoger?• Hur kan rektorer organisera och prioritera speciallärarens och specialpedagogens arbete? Teori: De teoretiska utgångspunkterna i vår studie är kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fenomenologisk ansats. I den här studien innebär det att vi undersökte hur rektorer upplever specialpedagogens och speciallärarens arbetsuppgifter. Vi har valt att använda främst de individuella och relationella perspektiven och berör även det organisatoriska perspektivet. Vi tittade på hur dessa perspektiv framträdde i rektorernas utsagor.Metod: I denna studie har vi valt och fokuserat på ett urval av kvalitativa intervjuer med rektorer verksamma i gymnasieskolan. Vi valde att starta med en pilotintervju som vi använde för att se om vår intervjuguide svarade upp mot vårt syfte. Vi utgick från en fenomenologisk ansats där vi fokuserade på rektorernas egna upplevelser av specialläraren och specialpedagogens uppdrag på gymnasieskolan. Resultat: I resultatet beskriver vi exempel på speciallärarens och specialpedagogens uppdrag utifrån gymnasierektorers syn samt hur dessa grupper prioriteras i gymnasieskolan. Intervjuerna visar att rektorerna upplevde att det till viss del var ekonomin som styrde över att de endast hade specialpedagoger i sin

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)