Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ARBETSRELATERAD STRESSEN LITTERATURSTUDIEMOA ANDERSSON THAMBERT SANDRA LICHTENSTEINAndersson Thambert, M & Lichtenstein, S. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Vårdvetenskap, 2020.Bakgrund: Stress utlöses vid upplevda hot eller krav från omgivningen. Stress är livsviktig för människors överlevnad, men kan ha negativa konsekvenser om det inte finns möjlighet till återhämtning. Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad där syftet är att sträva efter att patienten ska förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa. Utvecklingen av vetenskap, teknik och medicin bidrar till att kraven på vården ökar, vilket resulterar i ökad arbetsbelastning för sjuksköterskorna. Trots hög arbetsbelastning och höga krav förväntas sjuksköterskan erbjuda samtliga patienter god, personcentrerad vård, samarbeta i team och dokumentera på ett säkert och korrekt sätt.Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hur arbetsrelaterad stress påverkar omvårdnadsarbetet.Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsychInfo. De utvalda artiklarna granskades med hjälp av en kvalitetsgranskningsmall inspirerad av SBU:s mall för kvalitativa studier. Tio studier valdes ut och analyserades utifrån Graneheim & Lundmans rekommendationer för innehållsanalys.Resultat: Resultaten presenteras som två huvudkategorier; Stressfaktorer i vården och Organisatoriska faktorer, med totalt sju underkategorier; Teamarbete, Patienternas olika vårdbehov, Kommunikation med patienter och anhöriga, Dokumentation och administrativt arbete, Skiftande arbetsuppgifter och hög arbetsbelastning, Resursbrist och Brist på utvecklingsmöjligheter.Konklusion: Sjuksköterskor upplevde arbetsrelaterad stress med för lite möjlighet till återhämtning. Detta ledde till svårigheter att följa de riktlinjer och möta de krav som sjuksköterskorna förväntades förhålla sig till, arbeta i team och möta alla patientens behov. Den arbetsrelaterade stressen påverkade därmed omvårdnadsarbetet negativt.Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, Omvårdnad, Påverkan, Sjuksköterskor, Upplevelser

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)