Framgångsförhållanden vid införandet av ett affärssystem : En fallstudie av ett införandeprojekt med relationsperspektivet kund- till systemimplementatörsföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan

Författare: Lisa Runeborg; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Införandet av affärssystem är en komplex samt riskfylld process och ett misslyckat införandeprojekt kan skapa förödande konsekvenser för ett företag. Många företag väljer att anlita extern experthjälp vid införandet av affärssystem för extra stöd och kompetens under införandeprocessen. Trots extern hjälp misslyckas fortfarande många införandeprojekt och en faktor vilken påverkar detta är förhållandet mellan ett kundföretag och ett systemimplementatörsföretag. Uppsatsens syfte är att utifrån relationsperspektivet kund- till systemimplementatörsföretag identifiera och beskriva framgångsförhållanden vid införandet av ett affärssystem. För att göra detta har en fallstudie genomförts där ett införandeprojekt utfört av ett kundföretag och ett systemimplementatörsföretag har studerats. Uppsatsarbetet har genomförts med ett kvalitativt arbetssätt och uppsatsens forskningsstrategi är en fallstudie. En inledande litteraturstudie mynnade ut i en analysmodell med hjälp av vilken data om fallet samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med fyra respondenter, två från ett kundföretag och två från ett systemimplementatörsföretag. Data från intervjuerna har jämförts mot varandra samt mot framtagen analysmodell. Resultatet av fallstudien visar på att relationen mellan kundföretaget och systemimplementatörsföretaget, vid införandet av affärssystemet, påverkats av förhållandefaktorerna tillit, kommunikation samt enhetlig bild. Förhållandefaktorerna har även påverkat kunskapsöverföring mellan kundföretaget och systemimplementatörsföretaget vilket vidare har haft effekt på införandeprojektet i helhet. Fallstudien visar även på att det förberedande arbetet utfört av systemimplementatörsföretaget, samt internkommunikation inom systemimplementatörsföretaget, har påverkat relationen mellan involverade parter samt resultatet vid införandet av affärssystemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)