Sjuksköterskors attityder till och kunskap om komplementär och alternativ medicin

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Fördelarna med komplementär och alternativ medicin (KAM) är många, och användandet ökar. Risker finns exempelvis då interaktioner mellan KAM och konventionell medicin kan skada. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvården bygga på respekt för patientens självbestämmande och samtidigt ska legitimerad sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet vilka många KAM-terapier är. Mycket talar för att KAM borde vara väl integrerat i dagens sjukvård. Men kunskapen om icke-konventionella behandlingsmetoder är låg bland sjuksköterskor internationellt samtidigt som intresse för att få sådan kunskap finns. Föreliggande litteraturstudie har analyserat 14 vetenskapliga artiklar i syfte att undersöka sjuksköterskors attityder till och kunskap om KAM, samt vilka källor till information om KAM sjuksköterskor använder sig av. Resultatet visar att majoriteten av sjuksköterskor har positiv attityd till KAM och att den generella kunskapen är låg men även att det finns en mycket varierad kunskap om olika sorters KAM terapier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)