Traditionella taxibolag vs Nya generationers taxibolag : Analys av taximarknaden i Stockholm

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

Sammanfattning: Dagens taximarknad har på senare tid fått in nya innovativa aktörer som lyckats pressa ner priserna så pass mycket att de blivit ett globalt hot mot traditionella taxibolag. Dessa nya aktörer innefattar Uber och Heetch som etablerat sig inom Stockholmsregionen. Följande arbete innefattar en kartläggning av den nya moderna taximarknaden i Stockholmsområdet med ett stort fokus på traditionella taxibolag (multi-cab bolag) och moderna innovativa plattformsbaserade taxibolag (non-cab bolag). Huvudfokus är på Taxi Stockholm som är en ledande aktör i Stockholmsområdet samt Uber och Heetch. Vad kan traditionella taxibolag göra för att konkurrera med de nya taxiplattformarna som har ett stort kostnadsledarskap och vad kan plattformsföretagen göra för att lyckas konkurrera på taximarknaden och ta över marknadsandelar? Moderna non-cab bolag behöver satsa stort på att följa lagstiftning och regleringar i den marknaden de bedriver verksamhet och inte konkurrera på sina egna villkor, göra satsningar på bättre arbetsvillkor för anställda och följa miljökrav är också av prioritering. Traditionella taxibolag behöver satsa resurser på innovation för att hänga med i den tekniska utvecklingen av taximarknaden, pressa ner sina priser eller erbjuda kunna bättre tillgänglighet gentemot sina kunder i form av stora taxiflottor och satsningar gentemot företagskunder och statliga uppdrag ses som möjligheter för konkurrenskraft. Syftet med denna studie är att undersöka taximarknaden i Stockholm för att ta reda på hur de traditionella taxibolagen ska kunna hantera inflytandet från de nya, moderna och innovativa taxiaktörerna. Studien innefattar intervjuer, datainsamling och observationer hos Taxi Stockholm 15 00 00 AB och användning av sekundära källor för att få in information om de nya aktörerna och deras styrkor och svagheter. Dessutom läggs ett stort fokus på vetenskapliga artiklar och kurslitteratur. Studien är baserad på en fallstudie med inslag av explorativ forskning för att undersöka en case-studie om ett traditionellt taxibolag. Semistrukturerade intervjuer gjordes hos VD samt övriga ledningschefer för att kunna kartlägga hur deras bolag ligger till i förhållande mot de konkurrerande innovativa aktörerna samt de traditionella aktörerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)