Influencerns roll i konsumentens köpprocess : relation och trovärdighet är avgörande

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Vilken påverkan sociala medier har på konsumenter finns idag etablerat, men vilken påverkan influencers specifikt har på konsumentens köpprocess är ett outforskat område. Därmed är syftet med studien att undersöka vilken påverkan influencers har på konsumenters köpprocess. Studien redogör för influencerns roll i konsumentens köpprocess och hur viktigt det är för konsumenten att känna någon form av relation och trovärdighet till denne för att kunna påverkas till köp. De teoretiska modeller som applicerats på resultatet är köpprocessen och Black Box modellen som berör själva processen och The Big Five modellen som berör individen, det vill säga konsumenten. Studien har en tvärsnittsdesign och består av både online enkäter och intervjuer, av orsaken att tillföra både bredd och djup till undersökningen. Studiens primära målgrupp är svenska män och kvinnor i åldrarna 18-30. Enkäten besvarades av 150 respondenter och intervjun bestod av nio deltagare. Ur resultatet framkommer det att konsumenten använder sig av influencers främst i köpprocessen andra och tredje steg, detta bygger på trovärdighet och relation, där konsumenten ser influencern som ett givet hjälpmedel. Det framkommer även att influencers både har en direkt och indirekt påverkan på konsumenten då många respondenter medger att de någon gång genomfört ett köp på grund av något de sett i social media eller att influencern sått ett frö för framtida köp. Studiens resultat bidrar med riktlinjer för hur modeföretag kan optimera sin marknadskommunikation genom influencers i sociala medier för att påverka konsumenter till köp. Studiens resultat bidrar till forskningen då influencerns påverkan på konsumenten belyses samt vilka faktorer som är avgörande under köpprocessens gång. Studien består av svenska deltagare och är begränsad till Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)